Privacy policy

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.

 1. Privacystatement: het onderhavige Privacystatement van START PEOPLE.
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.
 3. Verantwoordelijke: START PEOPLE
 4. START PEOPLE: START PEOPLE is gevestigd en kantoorhoudende te 2000 Antwerpen aan de Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen.   
 5. Betrokkene: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan START PEOPLE verstrekt. Dit kan onder meer een (potentiële) Werknemer van START PEOPLE zijn, alsmede een (potentiële) Kandidaat of een (potentiële) Deelnemer aan een door START PEOPLE te verzorgen Opleiding, dan wel de natuurlijke persoon die door of via de bemiddeling van START PEOPLE werkzaam is ten behoeve van een Opdrachtgever van START PEOPLE.
 6. Werknemer: de natuurlijke persoon in dienst van START PEOPLE, zulks met het doel werkzaam te zijn bij of ten behoeve van Opdrachtgevers van START PEOPLE.
 7. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij START PEOPLE heeft ingeschreven om te worden bemiddeld naar (ander) werk, c.q. opdrachten (al dan niet in loondienst van START PEOPLE).
 8. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft opgegeven voor een door START PEOPLE (mede) georganiseerde Opleiding.
 9. Opleiding: een door START PEOPLE of in opdracht van START PEOPLE verzorgde bijeenkomst met als doel kennis en/of vaardigheden over te brengen. Een Opleiding kan tevens worden aangeduid als (onder meer) training, workshop, seminar, themadag en/of cursus.
 10. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die START PEOPLE een opdracht verstrekt dan wel met START PEOPLE een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derden), zulks in de ruimste zin des woords.
 11. Bewerker: bedrijven en/of personen die door START PEOPLE zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
 12. Profiel: het Profiel van Betrokkene met gegevens betreffende de door hem gevolgde opleiding(en) en zijn (werk)ervaring alsmede alle overige voor de arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten relevante gegevens.
 13. Bedrijfsmagazine: het door of in opdracht van START PEOPLE al dan niet digitaal uitgegeven magazine.
 14. Website: de door START PEOPLE geëxploiteerde website(s) waaronder www.startpeople.be inclusief de op deze website(s) aanwezige Portal(s) en Community Network(s). Portal: een afgeschermd gedeelte op de Website(s) van START PEOPLE waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door START PEOPLE toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. Een Portal wordt ook wel aangeduid als persoonlijk account.
 15. Community Network: het op de Website(s) van START PEOPLE afgeschermde sociale netwerk waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door START PEOPLE toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. CBPL: Commissie voor de  Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in België die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Dit Privacystatement is van toepassing op de registratie en verwerking van alle Persoonsgegevens die Betrokkene op enigerlei wijze aan START PEOPLE verstrekt.
 2. START PEOPLE hecht het grootste belang aan de privacy van Betrokkene die Persoonsgegevens aan START PEOPLE verstrekt. Zij gebruikt alle door Betrokkene aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
 3. 3.     Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij de Commissie voor de  Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer  zal een aangifte  gedaan worden uit naam van START PEOPLE. Deze aangifte is alsdan te raadplegen in het openbaar register dat  toegankelijk is op de website van het CBPL: http://www.privacycommission.be. 

Artikel 3 Verstrekken Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van START PEOPLE dient Betrokkene de voor de werkzaamheden/diensten van START PEOPLE benodigde Persoonsgegevens te verstrekken. 

Artikel 4 Doeleinden gebruik

 1. De door Betrokkene aan START PEOPLE verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  1. de inschrijving van Betrokkene uit te kunnen voeren en te beheren;
  2. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
  3. Betrokkene toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Portal(s) en/of Community Network(s) van START PEOPLE;
  4. Betrokkene gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van START PEOPLE;
  5. met Betrokkene een Werknemers-/werkgeversrelatie, dan wel een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en (ter zake) een personeels-, financiële- en salarisadministratie te voeren;
  6. Betrokkene werk, opdrachten, Opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadvies en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te (kunnen) bieden;
  7. de geschiktheid van Betrokkene voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen;
  8. Betrokkene deel te (kunnen) laten nemen aan door START PEOPLE aangeboden (online) testen en het genereren van testresultaten;
  9. de persoonlijke ontwikkeling van Betrokkene te bevorderen en te stimuleren (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
  10. Betrokkene in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere Opdrachtgevers en/of relaties van START PEOPLE;
  11. Betrokkene bij Opdrachtgevers en/of relaties van START PEOPLE werkzaamheden, diensten en/of projecten te laten uitvoeren;
  12. Betrokkene te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van START PEOPLE;
  13. Betrokkene te informeren over zaken die voor Betrokkene naar het oordeel van START PEOPLE van belang zijn (waaronder (nieuwe) vacatures, door START PEOPLE georganiseerde Opleidingen, werkgerelateerde aangelegenheden etc.);
  14. Betrokkene te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van haar Website;
  15. derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door Betrokkene van de Website van START PEOPLE, voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
  16. deze te verstrekken aan Bewerkers die door START PEOPLE zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
  17. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met Betrokkenen te analyseren;
  18. het Profiel en/of curriculum vitae van Betrokkene, nadat Betrokkene daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op de Website van START PEOPLE te plaatsen;
  19. Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
  20. Betrokkene periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
  21. Betrokkene te informeren over de producten en/of diensten van door START PEOPLE zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op haar Website dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in haar Bedrijfsmagazine;
  22. deze gegevens door te geven aan derden voor zover Betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven;
  23. deze met toestemming van de Betrokkene te gebruiken en door te geven aan Opdrachtgevers en/of relaties van START PEOPLE
  24. deze te verstrekken aan de aan START PEOPLE gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van START PEOPLE, indien en voor zover Betrokkene hiertoe toestemming heeft gegeven, inhoudende dat de gegevens van Betrokkene (tevens) worden opgenomen in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen.
  25. Door zich bij START PEOPLE in te schrijven verleent Betrokkene START PEOPLE het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen Betrokkene en START PEOPLE.
  26. Betrokkene kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat zijn Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van START PEOPLE, waaronder de producten en diensten van door START PEOPLE zorgvuldig geselecteerde partners. Betrokkene kan de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@startpeople.be
  27. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door START PEOPLE om Betrokkene per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door START PEOPLE aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@startpeople.be

met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

 1. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door START PEOPLE om Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine dan wel een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, zulks in de ruimste zin des woords, kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@startpeople.be met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.
 2. Indien de Betrokkene toestemming heeft gegeven om zijn gegevens te verstrekken aan de aan START PEOPLE gelieerde groepsmaatschappijen waarbij de gegevens van Betrokkene (tevens) worden opgenomen in de database van deze groepsmaatschappijen, dan is ten aanzien van de verwerking van de gegevens van de Betrokkene door deze groepsmaatschappijen dit privacystatement van toepassing. Een en ander met dien verstande dat daar waar START PEOPLE staat de naam van desbetreffende groepsmaatschappij moet worden gelezen. 

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

 1. START PEOPLE verstrekt geen Persoonsgegevens van Betrokkene aan derden, behoudens indien en voor zover:
  1. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven;
  2. START PEOPLE daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
  3. dit naar het oordeel van START PEOPLE noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen) te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te beschermen;
  4. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.
 2. Wanneer de gegevens van Betrokkene al dan niet door middel van Start People aan een Bewerker worden verstrekt, dan krijgt deze Bewerker enkel toegang tot de Persoonsgegevens van Betrokkene indien dit strikt noodzakelijk is om de door START PEOPLE opgedragen taken uit te voeren. START PEOPLE verplicht de door haar ingeschakelde Bewerker de Persoonsgegevens van Betrokkene niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft START PEOPLE de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
 3. Om de Betrokkene nog beter van dienst te kunnen zijn, kan de Betrokkene conform artikel 4 lid 1onder xworden gevraagd toestemming te geven om zijn Persoonsgegevens te (mogen) verstrekken aan de aan START PEOPLE gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van START PEOPLE inhoudende dat de gegevens van Betrokkene (tevens) worden opgenomen in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen. Indien Betrokkene geen toestemming heeft gegeven tot het verstrekken van zijn gegevens aan de aan START PEOPLE gelieerde groepsmaatschappijen, maar dit wel alsnog wenst te doen, kan hij een e-mail sturen naar info@startpeople.be. 

Artikel 6 Verwerken van gevoelige  Persoonsgegevens

 1. START PEOPLE verwerkt uitsluitend gevoelige Persoonsgegevens van Betrokkene, voor zover Betrokkene hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

 

Artikel 7 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. START PEOPLE spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Betrokkene te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van START PEOPLE, die namens START PEOPLE toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Betrokkene, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 2. Ondanks de door START PEOPLE genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Betrokkene voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. START PEOPLE kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
 3. START PEOPLE aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van Betrokkene zijn verstrekt. Tevens is START PEOPLE niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n). 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van START PEOPLE voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal  € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van START PEOPLE zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. 

Artikel 9 Inzagerecht

 1. Betrokkene kan START PEOPLE op elk gewenst moment via mail naar info@startpeople.be dan wel per brief (USG People Belgium, Juridische Dienst, Frankrijklei, 101, 2000 Antwerpen ) verzoeken aan te geven welke gegevens START PEOPLE van hem verwerkt.
 2. Daarnaast kan Betrokkene op elk gewenst moment START PEOPLE via de hiervoor beschreven procedure verzoeken zijn gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
 3. START PEOPLE zal binnen vier weken op het verzoek van Betrokkene reageren. 

Artikel 10 Vragen, opmerkingen en klachten 

Indien Betrokkene vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacystatement en de manier waarop START PEOPLE zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan START PEOPLE kenbaar maken via info@startpeople.be, dan wel door een brief te sturen naar USG People Belgium, Juridische Dienst, Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen. 

Artikel 11 Aanpassen Privacystatement en toepasselijk recht

 1. START PEOPLE heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan de Privacystatement zal op deze website kenbaar worden gemaakt. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Website van START PEOPLE.
 2. Indien enige bepaling uit dit Privacystatement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. START PEOPLE zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacystatement blijven onverminderd van kracht.
 3. Op dit Privacystatement is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbank te Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. 

B. AANVULLENDE BEPALINGEN

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) van toepassing indien en voor zover door Betrokkene gebruik wordt gemaakt van de Website van START PEOPLE. 

Artikel 12 Website

 1. START PEOPLE is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website www.startpeople.be .
 2. De Website van START PEOPLE is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s) en/of Community Network(s).
 3. Elke Betrokkene kan de Website van START PEOPLE bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan START PEOPLE door te geven.

Artikel 13 Verwijzingen en links

De Website van START PEOPLE bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. START PEOPLE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. START PEOPLE raadt Betrokkene dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat Betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan.

Artikel 14 Gebruik logbestanden

 1. De Website van START PEOPLE verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van Betrokkene, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar Betrokkene is doorgelinkt naar de Website van START PEOPLE, het IP-adres van de Internet Service Provider van Betrokkene, het besturingssysteem van Betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die Betrokkene heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat Betrokkene doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van START PEOPLE te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. 

Artikel 15 Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt.

1.   Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden aangemaakt, maar die worden opgeslagen op het toestel waarmee u deze website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc of in het geheugen van uw smartphone of tablet. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw toestel zal blijven) en een waarde die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Aan de hand van cookies kunt u in principe niet worden geïdentificeerd. Het is wel mogelijk te achterhalen met welk toestel u op het internet surft (onder andere via het zogenaamde IP-adres). Als een bepaald toestel door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon meerdere toestellen gebruikt, dan is het evenwel niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs niet voor uw internetprovider.

2.    Waarvoor worden cookies gebruikt?

Cookies zijn essentieel voor de goede werking van deze website. Ze worden meer bepaald gebruikt om:

 • eerder ingevoerde tekst te onthouden zoals uw gebruikersnaam of bepaalde gegevens die u op een formulier heeft ingevuld
 • bepaalde voorkeursinstellingen te onthouden zoals de taal of de regio waarin u zich bevindt
 • uw surfgedrag te registreren met Google Analytics

 Als u er niet mee akkoord gaat dat deze website cookies op uw toestel plaatst, dan dient u ofwel  de instellingen van uw browser aan te passen, ofwel de website te verlaten.

3.    Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geblokkeerd of zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. U kunt de cookies ook handmatig van uw toestel verwijderen of dit automatisch door uw browser laten doen na elk bezoek van de website. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser.

Als u de cookies uitschakelt die door deze website worden gebruikt, dan kan dit ervoor zorgen dat u bepaalde gebieden van de website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als u later naar deze website terugkeert. Bepaalde pagina's zullen bijvoorbeeld niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld.